Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Hoof­dredac­teur rknieuws.net dient defin­i­tief ontslag in

250315 17:49

Na ruim een jaar gew­erkt te hebben aan een doorstart van de web­site rknieuws.net heeft onze hoof­dred

Opinie: Pausen, Kerk(en) en het geloof in God

140315 23:44

De afgelopen week hebben we stil ges­taan bij de tweede ver­jaardag van het pon­tif­i­caat van Jorge Berg
 
   

Aan­dacht voor de oud­eren in de vorm van pal­li­atieve zorg

070315 21:54

Bij­zon­dere aan­dacht de afgelopen week in de katholieke kerk voor de oud­eren onder ons. Al tij­dens de

Mogen vaders van paus Fran­cis­cus hun kinderen slaan?

070215 21:58

Paus Fran­cis­cus heeft de aan­dacht van de wereld­pers weer op zich weten te ves­ti­gen door een uit­spraa
 

Vader­schap in het licht van de nieuwe evan­ge­lisatie

310115 23:40

De afgelopen week heeft paus Fran­cis­cus tij­dens zijn weke­lijkse woens­da­gaudiën­tie het onder­w­erp van

Paus, anti­con­cep­tie, ver­ant­wo­ord oud­er­schap en de koni­j­nen

240115 23:39

Op de terug­weg uit de Fil­ip­pi­j­nen heeft paus Fran­cis­cus weer van zich doen spreken door zijn inmidde
Kater­nen
Opinie Ned­er­landse politici en hun uit­spraken over gods­di­enst
Opinie Satire, persvri­jheid en bar­baarse moord­par­ti­jen in Frankrijk
Opinie Verwachtin­gen voor de Kerk in 2015
Opinie OPINIE: Opnieuw moeite met de mening van Mgr. Bonny
Opinie OPINIE: Gezinssyn­ode beïn­vloed door homo-denken?
Opinie Col­umn — Feit en fic­tie in het katholieke nieuws
Opinie Col­umn — Europees voet­bal in Islami­tis­che han­den?
Opinie Paus Fran­cis­cus bemoedigt en heror­iën­teert Europa
Opinie De Kerk haar bewogen­heid om voor zieken te zor­gen, zon­der te doden
Opinie Katholieke en evan­ge­lis­che chris­te­nen, huwelijk en gezin
Opinie Pausen, evo­lu­tiebi­olo­gie en de Big Bang
Opinie Bel­gis­che Kerk in dialoog — vijftig jaar na Vat­i­canum II
Oud­ere nieuws­berichten
24 10 12:24 Terug­b­lik op de eerste van twee gezinssyn­odes in Rome
23 10 10:41 Zr. Cristina trans­formeert ‘Like a Vir­gin’ tot een gebed
09 10 12:27 Het nieuwe Onze Vader: breng ons niet in beproev­ing
02 10 11:46 ‘Eerst samen­wo­nen garan­deert geen langer huwelijk’
02 10 09:45 Voor­taan weke­lijkse nieuws­brief Rorate — rknieuws.net
26 09 08:50 Evangelisch-katholieke inter­ac­ties en hoop voor de toekomst
11 09 07:12 Rorate hoof­dredac­teur weke­lijks bij Radio Maria Ned­er­land
10 09 11:59 Mijn moeite met de brief van Mgr. Bonny
04 09 10:51 Vin­cent Kemme pakt de draad op bij Rorate (rknieuws.net)
26 08 06:25 Man­i­fes­ta­tie tegen chris­ten­ver­vol­ging
07 05 04:58 Emmanuel evan­ge­liseert een week in Leu­ven
03 05 09:35 Bescherming van min­der­jari­gen en kwets­baren staat voorop
Ont­moet­ing
Humor Lugu­bere oploss­ing
Maatschap­pij en w… 90 % geneesmid­de­len veel langer werkzaam dan aangegeven
Humor Taxi
Maatschap­pij en w… Erdo­gan zelf achter staats­greep
Maatschap­pij en w… Noord-Korea: nieuw rap­port over de sit­u­atie van de chris­te­nen
Actuele zaken Ver­bo­den om over islami­tis­che aansla­gen te spreken
Geloof en cul­tuur Onder­graaft de paus het eigen leergezag?
Vra­gen over geloo… Nieuw Europees human­isme
Maatschap­pij en w… ISIS laat kinderen gevan­genen neer­schi­eten
Prik­bord, oproepj… Waar de tech­niek ons (mis)leiden kan
Actuele zaken “Spaar Europa voor islami­tis­che verover­ing”
Actuele zaken Youp of Her­man?
Oud­ere dis­cussies
13 09 12:21 Weer een lib­er­aal gedrocht in de maak..
13 09 10:13 IS slacht ‘spi­onnen’ af als schapen op het Offer­feest
12 09 04:12 Biss­chop­swi­jd­ing in Papoea Nieuw-Guinea
12 09 12:17 De Kim­men I, II en III van Noord-Korea
11 09 02:00 Maar weer eens over ‘schep­ping of evo­lu­tie’
11 09 08:02 Troosten: Kleuter stu­urt brief aan opa in de hemel en kri­jgt antwo­ord
10 09 03:55 Gij, die Maria ons bracht.
10 09 05:02 Paus Fran­cis­cus ont­vangt voor­gangers van Pinksterge­meen­ten in audiën­tie
10 09 04:38 “Ik wil mij gan­sch”
10 09 02:50 Lev­ensver­halen­pro­ject geeft vrouwelijke slachtof­fers een stem
10 09 12:20 Nieuw samengestelde gezin­nen
09 09 02:37 Nota in ver­band met de zesde bede van het Onze­vader
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?